Groep 2/3

kronkel

In groep 2 werken wij met de methode Schatkist. Deze methode werkt thematisch. Met Schatkist leren de leerlingen in groep 2 spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpend door onderzoekend en ontdekkend te leren. Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en een vriendje van de kinderen. Per thema legt Pompom een ‘probleem’ voor aan de kinderen. Gezamenlijk proberen wij tot oplossingen te komen middels de leeractiviteiten uit de methode. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie en Wetenschap & Technologie. Deze wisselen elkaar af zodat er een gevarieerd aanbod is. Daarnaast zorgt deze methode voor een doorgaande lijn naar groep 3.
Naast Schatkist geven we ook Engels in groep 2, besteden we veel aandacht aan cultuur en werken we met de methodes Gelukskoffer en Kwink aan de persoonlijke-, sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. De leerlingen leren in het begin iedere week enkele nieuwe letters en klankgroepen. Het schrijfonderwijs loopt gelijk met het leren lezen zodat de leerlingen ook in staat zijn om letters en woorden te schrijven. In de eerste maand leren de leerlingen eenvoudige drieletterwoordjes lezen. Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen steeds vloeiender lezen en zijn ze in staat om zinnen te lezen.Naast lezen is rekenen het andere hoofdvak in groep 3. De leerlingen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’.

 

De leerlingen van groep 3 gaan ook aan de slag met de volgende vakken: wereldoriëntatie, muziek, bewegingsonderwijs, drama, Engels en sociaal emotionele vorming. Wereldoriëntatie en verkeer krijgen zij van juf Merle of juf Inger en zij sluiten dan aan bij groep 4.

 

We geven ook creatieve vakken zoals tekenen en knutselen.

 

De leerlingen van groep 2/3 krijgen les van juf Ragna en juf Chantal. U kunt contact opnemen door de leerkrachten in de klas aan te spreken of een e-mail te sturen.