Over ons

Gele kronkel Bloeiende Betuwe

De Bloeiende Betuwe is een openbare basisschool en maakt deel uit van Fluvium Openbaar Onderwijs.
De naam van de school is zeer toepasselijk gezien de ligging van de school. De school is omringd door de boomgaarden van de dorpen Rhenoy, Acquoy en Gellicum in de Betuwe, daardoor is de school rustig en landelijk gelegen. Rondom de school is veel ruimte voor de kinderen om te spelen, sporten en te leren.
Voor een kleine school hebben we een rijk aanbod. Al onze leerlingen krijgen Engels, we doen veel aan cultuuronderwijs en er is een plusklas voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

alt_1_Over ons_Bloeiende Betuwe

Missie, ambitie en visie

kronkel

Missie, waar staan we voor?
Op basis van gelijkwaardigheid leren we onze kinderen dat iedereen verschillend mag zijn binnen de waarden van openbaar onderwijs. Op onze school speelt levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij de toelating. Wij gaan uit van wederzijds respect voor elkaar.
We zorgen ervoor dat al onze leerlingen met plezier naar school gaan in een veilige en prettige omgeving, zodat zij hun plek in de maatschappij op een verantwoordelijke manier kunnen innemen. Vol zelfvertrouwen en in samenwerking met anderen. Onze leerlingen worden goed voorbereid op de maatschappij van de toekomst, zij groeien op als wereldburgers.

 

Onze ambitie
Onze ambitie is om voor onze leerlingen uitstekend onderwijs te verzorgen, waarbij we het maximale uit de kinderen halen, oog hebben voor hun kracht en talenten en waarbij de leerlingen tegelijkertijd betekenisvol zijn voor de maatschappij waar de school deel van uitmaakt. Daarbij vormt onze school een plek waar het goed toeven is voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Onze school heeft inmiddels 4 keer het predicaat excellente school verkregen en onderschrijft deze ambitie nog altijd. De school heeft de ambitie om dit predicaat ook in de toekomst te blijven behouden. Hiervoor is niet alleen uitstekend onderwijs noodzakelijk, maar ook een goed excellentieprofiel.
De school doet dit door een gedegen aanbod van Vroeg Vreemde Talen onderwijs (Engels). Hiervoor heeft De Bloeiende Betuwe erkenning gekregen van externe instanties (keurmerk TalenT B en TOPschool).

 

Visie, waar gaan we voor?
Wij gaan voor uitstekend onderwijs (kwalificatie). Behalve de kennis in kernvakken als rekenen, taal, Engels en wereldoriëntatie ontwikkelen onze leerlingen hun talenten, leren zij steeds beter in te schatten wat gewenst gedrag (persoonsvorming) is en hebben zij inzicht en respect voor elkaar (socialisatie). Onze leerlingen herkennen problemen, communiceren deze en zoeken samen naar oplossingen. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren zij zichzelf en de ander steeds beter kennen. Ze reflecteren op eigen handelen.

Poster DBB compleet

Schoolgids

kronkel

Onze schoolgids is geschreven om u een goed beeld te kunnen geven van de school en u te informeren over alle praktische zaken binnen onze school en geldt voor een termijn van vier jaar. Hiervoor is gekozen, omdat de grote lijnen van de school in de regel niet jaarlijks veranderen. De jaarlijkse veranderende zaken zoals: vakantiedata, groepsindeling, samenstelling van ouderraad en medezeggenschapsraad, etc. worden jaarlijks bekend gemaakt in een schoolgidsbijlage. Deze wordt samen met een jaarplanner aan het eind van het schooljaar meegegeven voor het nieuwe schooljaar.

Ons team

kronkel

Onze school heeft een ambitieus en hardwerkend team. We zijn betrokken bij elkaar op zowel professioneel als persoonlijk vlak. We streven voortdurend naar verbetering, bijvoorbeeld door lesobservaties bij elkaar en de inzet van persoonlijke kwaliteiten. Naast gezamenlijke ontwikkeling en scholing is er ruimte voor eigen wensen. Ook werken leerkrachten samen met een leerkrachtondersteuner en een onderwijsassistent. Zo investeren we in elkaar voor het beste onderwijs aan onze leerlingen.

Team Bloeiende Betuwe IMG_0024

Leerlingenraad

kronkel

Op De Bloeiende Betuwe hebben we al een aantal jaren een leerlingenraad. Aan het begin van elk schooljaar mogen kinderen zich als kandidaat beschikbaar stellen en wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Onze leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit groep 6 t/m 8, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

 

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn. Het voordeel van een leerlingenraad is, dat leerlingen op die manier een kans hebben om ideeën en knelpunten op een goede manier met de directie te delen. Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen. Door middel van de leerlingenraad leren kinderen zich uit drukken en raken zij bekwaam in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden (zelfvertrouwen, communicatie, samenwerking, inlevend vermogen, initiatief nemen, problemen oplossen, verantwoordelijkheid dragen en nemen) worden in de praktijk geoefend. Dit alles hangt direct samen met actief burgerschap.

 

In de hal hangt een ideeënbus van de leerlingenraad waarin alle kinderen hun ideeën of zorgen in kunnen stoppen. Een aantal keer per jaar maakt de leerlingenraad een schoolkrant die als bijlage aan een nieuwsbrief wordt toegevoegd.

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo