Ouders

Gele kronkel Bloeiende Betuwe

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Leest u over het schoolondersteuningsprofiel, overgang naar voortgezet onderwijs, verwijsindex en meldcode en ook over onze ouderraad en medezeggenschapsraad.

4_Actueel_Bloeiende Betuwe

Nieuwe ouders

kronkel

Als u een leuke, goede school zoekt voor uw kind dan bent u bij ons op het juiste adres. De beste manier om een goede indruk te krijgen is door te komen kijken en te informeren. Hoewel de deur altijd open staat, is het natuurlijk veel leuker om samen met uw kind onder schooltijd te komen kijken, zodat u samen de echte sfeer kunt proeven.

 

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de school op telefoonnummer 0345 681 872 of klikt u op onderstaande knop om een kennismaking aan te vragen.

Ook kunt u ervoor kiezen om een aanmeldformulier te downloaden. Middels het invullen en inleveren van dit formulier doet u verzoek tot toelating van de vermelde leerling op onze school.

Schoolondersteuningsprofiel

kronkel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP beschrijft welke zorg en ondersteuning een school wel en niet kan bieden. Hierbij is van belang welke expertise een school in huis heeft en hoe het onderwijs georganiseerd is.

Overgang voortgezet onderwijs

kronkel

Hier kunt u lezen hoe wij vorm geven aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn.
Dit alles is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een doorstroomtoets maken. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Bloeiende Betuwe zal in het schooljaar 2023-2024 voor het eerst de doorstroomtoets gaan afnemen. Deze IEP doorstroomtoets zal afgenomen worden op 6 en 7 februari 2024.

Ouderraad (OR)

kronkel

Op school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van ouders onmisbaar is.
De ouders binnen de ouderraad (OR) verrichten ondersteunende werkzaamheden om deze activiteiten mogelijk te maken. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstdiner
 • Sportdag

 

Om alle activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden, is er natuurlijk ook geld nodig. Het geld wordt verkregen via de vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert deze financiën.
Voor elk schoolgaand kind krijgt u in september/oktober een email met daarin een betaallink (Linkpay) vanuit de De Bloeiende Betuwe om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Door middel van de betaallink kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind betalen. Heeft u meerdere kinderen op school dan krijgt u meerdere betaallinks toegezonden.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje en/of het schoolkamp ontvangt u apart.
De school zorgt samen met de ouderraad ervoor dat alle leerlingen ten alle tijden deel kunnen nemen aan alle schoolactiviteiten.
Jaarlijks is er in september/ oktober een Algemene Ouderavond. Op deze avond doet de OR verslag van het afgelopen jaar. De activiteiten die gepasseerd zijn, worden dan geëvalueerd en er wordt verantwoording afgelegd door middel van een financieel jaarverslag.

 

Tijdens deze avond wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

 

De leden van de OR zijn dit schooljaar:

 • Janneke (voorzitter)
 • Marcel (penningmeester)
 • Petra
 • Mariandel
 • Vanessa
 • Noreen
 • Ozlem

 

Vanuit het team:

 • juf Hellen
 • juf Daphne

Medezeggenschapsraad (MR)

kronkel

Wat doet de MR?
De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR vergadert over onderwerpen als schoolplan, zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, klachtenregeling, vakantierooster, etc. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht.

 

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

 

Namens de ouders:

 • Ilse Pols
 • Stephanie Kuhn

 

Namens het team:

 • Ragna Brons
 • Yvette den Hild
 • Marieke Koelen (gesprekspartner)

 

Notulen zijn vrij opvraagbaar bij de MR.
De MR kan per email bereikt worden op mr@debloeiendebetuwe.nl en anoniem eventueel via de ideeënbus op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR van Fluvium bestaat uit 6 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de 21 scholen en 6 leden gekozen door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden hoeven niet per se gekozen te worden uit een MR van één van de scholen. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. Ook de GMR heeft ten aanzien van het te voeren beleid advies- en instemmingsrecht.
De GMR heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de begroting.
Ook treedt de GMR op als sparringpartner van het bestuur van Fluvium.